Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach

V edycja (2018/2019)

http://owm.edu.pl/

 

ORGANIZATOR OLIMPIADY:

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Bednarska 2/4

00-310 Warszawa

 

WSPÓŁORGANIZATOR OLIMPIADY (KOMITET OKRĘGOWY):

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

31-044 Kraków, ul. Grodzka 40

e-mail: owm.malopolska@upjp2.edu.pl

.....................................................................................................

TERMINARZ

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 12 października 2018 r. (link do formularza: http://owm.edu.pl/rejestracja/)

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.

Prace na etap okręgowy OWM należy przesyłać na adres:

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

31-044 Kraków, ul. Grodzka 40

e-mail: owm.malopolska@upjp2.edu.pl

 

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 23 listopada 2018 r.

14 grudnia 2018 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe).

15-16 marca 2019 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

Program i literatura: http://owm.edu.pl/program-i-literatura/

Dokumenty do pobrania: http://owm.edu.pl/do-pobrania/

Regulamin: http://owm.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/Regulamin-Olimpiady-Wiedzy-o-mediach.docx

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU:

§ 7
PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

 

 • Uczeń zgłasza się do udziału w Olimpiadzie w terminie przewidzianym w harmonogramie Olimpiady, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Olimpiady.
 • Olimpiada ma charakter trzyetapowy.
 • Pierwszy – szkolny etap – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Olimpiady na stronie internetowej tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego.
 • Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.
 • Prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie bądź pendrivie), zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej (na płycie bądź pendrivie).
 • Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 5).
 • Jury oceniać będzie poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy (załącznik nr 6).
 • Do drugiego etapu Olimpiady w każdym okręgu zakwalifikowanych zostaje maksymalnie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej. Wyniki pierwszego etapu umieszczane są na stronie internetowej każdego Komitetu Okręgowego w dniu określonym w harmonogramie danej edycji Olimpiady.
 • Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Okręgowego jest ostateczna.
 • Drugi – okręgowy etap – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
 • Do zawodów centralnych zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników Olimpiady z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w pkt. 17, liczba reprezentantów danego okręgu w zawodach centralnych może ulec zwiększeniu.
 • W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania testu. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania począwszy od pierwszego.
 • Dla najlepszych uczestników eliminacji okręgowych poszczególne Komitety Okręgowe mogą przyznawać nagrody rzeczowe.
 • Uczestnicy biorący udział w eliminacjach okręgowych oraz ich opiekunowie otrzymują na czas eliminacji okręgowych wyżywienie w postaci lunchu i napoju.
 • Wyniki drugiego etapu Olimpiady ogłasza się uczestnikom w dniu eliminacji i umieszcza na stronie internetowej Komitetu Okręgowego.
 • Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Przewodniczącego Komitetu Okręgowego, jeśli uzna, że podczas przeprowadzania eliminacji okręgowych naruszone zostały zasady ich przeprowadzania. W takim przypadku odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu okręgowego. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego jest ostateczna.
 • Komitety Okręgowe przesyłają protokół z eliminacji okręgowych do Komitetu Głównego w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych.
 • Trzeci – centralny etap – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy.
 • W pierwszej części III etapu uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
 • Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 48 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki.
 • W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów, o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobyta podczas zawodów okręgowych, a w przypadku jednakowej liczby zdobytych na tym  etapie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania etapu centralnego. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania testu począwszy od pierwszego.
 • Uczestnicy pierwszej części etapu centralnego mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w dniu ogłoszenia wyników w czasie i miejscu wskazanym w harmonogramie przeprowadzania etapu centralnego w danym roku. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w dniu jego wpływu, tj. przed rozpoczęciem części ustnej.
 • Do drugiej, ustnej części etapu przechodzi 12 uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najwięcej punktów w pierwszej, testowej części etapu III. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego po ogłoszeniu listy laureatów, przy udziale publiczności. W przypadku rezygnacji z tej części eliminacji przez któregoś z zakwalifikowanych uczestników, zawodnik ten uzyskuje miejsce ostatnie (12) na liście rankingowej. W przypadku rezygnacji większej liczby uczestników o zajętej pozycji decyduje liczba punktów uzyskanych w części pisemnej III etapu.
 • O miejscu pierwszych dwunastu osób na liście rankingowej rozstrzyga wynik części ustnej. W przypadku uzyskania przez zawodników biorących udział w części ustnej jednakowej liczby punktów o zajętej pozycji decyduje wynik części pisemnej.
 • Uczestnikom biorącym udział w zawodach centralnych Organizator Olimpiady zapewnia na czas tych eliminacji zakwaterowanie i wyżywienie.
 • W przypadku zgłoszenia się do udziału w Olimpiadzie ucznia niepełnosprawnego, odpowiedni Komitet Okręgowy, a w przypadku etapu centralnego - Komitet Główny, ma obowiązek zapewnić takiemu uczniowi wszelkie warunki niezbędne do udziału w eliminacjach, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

Komunikaty

  UPJPII pozostaje w trybie pracy zdalnej /do odwołania/   Dyżury Dyrekcji IDIKS (od 16 marca 2020 r. do odwołania): http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/...
  UPJPII pozostaje w trybie pracy zdalnej /do odwołania/ Dyżur telefoniczny sekretariatu IDIKS: od poniedziałku do czwartku w godz.11.00-13.00  ...
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
  UPJPII pozostaje w trybie pracy zdalnej /do odwołania/   Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020