Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Teologii Mediów


Katedra Teologii Mediów WNS UPJPII zajmuje się refleksją teologiczną dotyczącą środków społecznego przekazu. Teologia jest nauką asystującą działalności Kościoła, przez wypełnianie następujących funkcji: zachowanie łączności z Tradycją, diagnozowanie stanu wiary, formułowanie wniosków i tworzenie materiałów do wdrażania w praktykę misyjno-ewangelizacyjną, prowadzenie dialogów specjalistycznych i interdyscyplinarnych. W ramach kompetencji medioznawczych realizuje następujące funkcje: dąży do pełnego ukazania istoty prawdy – priorytet prawdy jest istotny ze względu na to, że jest podłożem dobra indywidualnego i społecznego; tworzy, w mentalności użytkowników, przestrzeń dla upowszechniania wartości humanistycznych; podejmuje kwestie związane z tworzeniem wspólnot ludzkich z udziałem mediów, a także poza nimi. O teologii komunikacji, która jest refleksją w świetle Objawienia Bożego nad fenomenem ludzkiego komunikowania i nad kulturą, w takim zakresie, w jakim ma ona związek z komunikowaniem (a jest to związek istotny). Skupia się na teologicznym aspekcie powstawania, istnienia, funkcjonowania, a także wartości mediów. Media z kolei jak z nazwy wynika – są pośrednikami, czymś pomiędzy (greckie metaxu), a więc mają byt pośredni, wymagają w swych analizach odwołania się do szerszych ram, które odnoszą się do procesu komunikacji. A ten obok akademicko-naukowego, empirycznego, wymiaru, ma także wiele odniesień do interpersonalnego – wewnętrznego – komunikowania, jako podstawy ludzkiej myśli, ale też i takiej jej formy jak modlitwa, refleksja religijna, teologiczna. A gdy myśl ulega obiektywizacji i staje się przedmiotem postrzeganym przez innych - poprzez znaki – staje się też elementem kultury i mediów, którymi jest obiektywizowana i przenoszona. Jako taka podlega także ocenie ze względu na wartości, które przedstawia i które niesie. Uporządkowanie tej problematyki to jedno z zadań teologii mediów.

Zarysowane obszary badawcze jednoznacznie sytuują teologię środków społecznego przekazu jako naukę interdyscyplinarną, mającą istotny związek z rozmaitymi dziedzinami teologii praktycznej, a więc katechetyką, teologią pastoralną, a także z teologią kultury oraz teologią sztuki. Niezwykle istotną kwestię stanowi zespół zagadnień odnoszących się do problematyki moralnej. Przedstawiony zarys problematyki badawczej, stanowiący o tożsamości teologii mediów, jednoznacznie potwierdza jej przynależność do nauk humanistycznych. Wobec zakwalifikowania nauk o mediach do grupy nauk społecznych konieczny wydaje się postulat równoczesnego zaliczenia nauk o mediach zarówno do nauk społecznych, jak i humanistycznych (podobnie rzecz się ma w przypadku politologii oraz historii ); w obszarze badań teologii środków przekazu znajdują się bowiem również zagadnienia i kwestie społeczne. Teologia środków społecznego przekazu powinna zaś być zakwalifikowana jako subdyscyplina nauk o mediach.

Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020